Bogatyński Ośrodek Kultury, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bokbogatynia.pl

Data publikacji strony internetowej: 27.10.2019.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.01.2021.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Trwają prace nad dostosowaniem jej do wymogów ustawowych
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Jasiński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 509 341 648. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

1. Do głównego wejścia do BOK prowadzą dwa niskie schodki. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy BOK. Teren obiektu nie jest ogrodzony płotem.
2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy administracji.
3. W budynku na parterze znajdują się korytarze. Pośrodku korytarza znajduje się klatka schodowa.
4. W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.
5. Na terenie BOK znajduje się parking dla samochodów osobowych.
6. Do BOK może wejść osoba z psem asystującym.
7. W BOK nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do pobrania:

Deklaracja dostępności